ISO 9001

Certyfikat ISO 9001

Nowa Szkoła, jako dynamicznie rozwijająca się firma z 30  letnim doświadczeniem, osiągnęła kolejny, zamierzony cel.

Kolejny raz udowadniamy, że satysfakcja klienta to najwyższa wyznawana przez nas wartość.

To dlatego podjęliśmy wyzwanie wdrożenia w naszej firmie Międzynarodowego Systemu Zarządzania Jakością – ISO 9001:2015.

Działania te zakończyły się sukcesem, o czym świadczy certyfikat uzyskany po dwudniowym audycie, którym objęta był zakład produkcyjny w Konstantynowie Łódzkim oraz Magazyn w Łodzi, przy ulicy Jędrzejowskiej.

Certyfikacją objęte było projektowanie, produkcja, magazynowanie oraz sprzedaż w związku  z czym w przygotowaniach do niej zaangażowany był każdy dział firmy.

Taka współpraca wpłynęła na poprawę i rozwój wielu procesów działających w firmie na różnych płaszczyznach.

Jesteśmy dumni z efektów tej pracy i z ogromną chęcią chcemy przedstawić Państwu uzyskany przez nas certyfikat.

Posiadanie certyfikatu zgodności ISO 9001:2015 otworzyło nam możliwości współpracy z przedsiębiorstwami oraz instytucjami w Polsce i na świecie, które wymagają spełniania standardów podyktowanych w założeniach Międzynarodowego Systemu Zarządzania.

Zapraszamy do współpracy.

Zespół Nowej Szkoły


 

Certyfikat ISO PL (pdf)

Certificate ISO GB (pdf)

Zertifikat ISO DE (pdf)

Certificat ISO FR (pdf)

Certificado ISO ES (pdf)


 

Nowa Szkoła, as a dynamically developing company with 30 years of experience, has achieved another intended goal.

We prove once again that customer satisfaction is our highest value.

That is why we took up the challenge of implementing the International Quality Management System - ISO 9001: 2015.

These activities were successful, as evidenced by the certificate obtained after a two-day audit, which covered the production factory in Konstantynów Łódzki and the warehouse in Łódź, at Jędrzejowska Street.

The certification covered design, production, storage and sales, therefore every department of the company was involved in the preparation.

Such cooperation influenced the improvement and development of many processes operating in the company on various levels.

We are proud of the results of this work and we would like to present you the certificate obtained by us with great pleasure.

Having the ISO 9001: 2015 certificate of compliance has opened the possibility of cooperation with enterprises and institutions in Poland and around the world that require compliance with the standards dictated by the assumptions of the International Management System.

We invite you to cooperation.

Nowa Szkoła’s Team